Privacy Statement

De Stichting Hart voor het Vondelpark verwerkt persoonsgegevens. In dit Privacy Statement informeert de Stichting Hart voor het Vondelpark u over wat we doen, voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn om te weten. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten van de Stichting Hart voor het Vondelpark. Dit Privacy Statement is per onderwerp onderverdeeld en geeft informatie in per onderwerp. Stichting Hart voor het Vondelpark streeft er naar op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om te gaan en te handelen binnen de grenzen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Verantwoordelijke contactpersoon

De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming is Stichting Hart voor het Vondelpark, gevestigd in Amsterdam, Nederland. De verantwoordelijke bepaalt binnen de wettelijke kaders wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

Contactgegevens 

Stichting Hart voor het Vondelpark
Funenpark 90
1018 AK AMSTERDAM

Welke gegevens worden verwerkt?

Als u de gegevens heeft verstrekt, gaat het om persoonsgegevens (naam, geslacht, leeftijd, woon- en mailadres en telefoon, beschikbaarheid tbv Vondelpark Informatie Punt, Rosarium, adoptie rozenperken, koop banken).

Waarom verwerken we deze gegevens?

De Stichting Hart voor het Vondelpark verwerkt uw persoonsgegevens voor meerdere doelen, maar niet automatisch voor alle doelen tegelijkertijd.

De Stichting Hart voor het Vondelpark heeft uw persoonsgegevens nodig om u de nieuwsbrief toe te zenden, om u te informeren over de werkzaamheden van het Rosarium, te communiceren over de roosters van het Vondelpark Informatie Punt, de verkoop van de banken en de adoptie van rozenperken.

U kunt contact opnemen met hartvoorhetVondelpark@gmail.com om navraag te doen welke persoonsgegevens worden verwerkt.

Wat zijn de rechtmatige grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Om uw persoonsgegevens rechtmatig te verwerken baseert de Stichting Hart voor het Vondelpark zich op de volgende juridische grondslagen

  • Uitvoering overeenkomst: bij de koop van een bank of de adoptie van een rozenperk wordt een overeenkomst gesloten. Hiervoor zijn de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk.
  • Toestemming: met uw toestemming mogen we de persoonsgegevens verwerken voor de roosters voor het Vondelpark Informatie Punt, het Rosarium en de nieuwsbrief van de Stichting Hart voor het Vondelpark.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Voor de verschillende hiervoor genoemde verwerkingsdoelen heeft de Stichting Hart voor het Vondelpark de regel dat alle persoonsgegevens vernietigd worden binnen drie maanden nadat u dit kenbaar heeft gemaakt. In geval een overeenkomst is aangegaan met de Stichting Hart voor het Vondelpark bljven de gegevens bewaard totdat de overeenkomst geeindigd is.

Worden uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekt?

Nee, er worden geen gegevens gedeeld met derden. Uitzondering hierop zijn: delen van roosters tussen alle vrijwilligers van het Vondelpark Informatie Punt, een lijst met vrijwilligers die te raadplegen is op het Vondelpark Informatie Punt, informatie-uitwisseling medewerkers Rosarium.

Bestaat de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de gebruikte gegevens (inzage- of correctieverzoek op grond van art. 35 Wet bescherming persoonsgegevens)?

Voor vragen of verzoeken kunt u contact opnemen met hartvoorhetVondelpark@gmail.com.

Inzage en correctie

Een inzage- of correctieverzoek kan gericht worden aan hartvoorhetVondelpark@gmail.com  Vermeld hierbij dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens.

Verzet (recht om vergeten te worden)

U heeft het recht zicht te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor de roosters, adressenlijst vrijwilligers en smoelenboek.

Hoe beveiligt Stichting Hart voor het Vondelpark persoonsgegevens?

De Stichting Hart voor het Vondelpark gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging of ongeautoriseerde verstrekking van of toegang tot uw persoonsgegevens.